Computer equipment and supplies

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Словакия
Язык: EN SK
Заказчик: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Номер: 8341027
Дата публикации: 13-03-2018
Начальная цена контракта: 149 406 523 (RUB)
Оригинальная сумма: 2 200 000 (EUR)

Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 29 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Computer equipment and supplies

Описание

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
   Radničné námestie 8
   Banská Štiavnica
   969 55
   Slovakia
   Telephone: +421 456945157
   E-mail: zuzana.mrazova@svp.sk
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3510
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm d) zákona číslo 343/2015 Z.z.
  5. Main activity:
   Environment
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Nákup výpočtovej techniky pre potreby Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku


    Reference number: CS SVP PR 1918/2018
   2. Main CPV code:
    30200000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Dodanie výpočtovej techniky pre potreby Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v Prílohe. č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - návrh rámovej dohody.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 2 200 000.00 EUR
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    50312000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.

    Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica.

    Pre nedostatok znakov v oznámení sú ďalšie požadované miesta dodania uvedené v bode 8.1 súťažných podkladov.


   4. Description of the procurement:

    Dodanie výpočtovej techniky pre potreby Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v Prílohe. č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - návrh rámovej dohody.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 2 200 000.00 EUR
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v celom oznámení len Zákon). Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 Zákona alebo podľa § 152 Zákona.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    — Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky ponuky vo výške 110 000,00 EUR (slovom stodesaťtisíc EUR). Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v článku XVI súťažných podkladov,

    — Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru Jednotného európskeho dokumentu (globálny údaj pre všetky podmienky účasti) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru Jednotného európskeho dokumentu,

    — Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na skrátenie úložnej lehoty zásielky na pošte,

    — Verejný obstarávateľ neuzatvorí dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí podľa § 11 ods. 1 Zákona majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-04-16
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   SK
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-12-31
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-04-16
   Local time: 10:00
   Place:

   Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.

   Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a originálom splnomocnenia na zastupovanie.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic ordering will be usedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a originálom splnomocnenia na zastupovanie.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovakia
   Contact person: 820 05
   Telephone: +421 250264176
   Fax: +421 250264219
   Internet address: http://www.uvo.gov.sk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovakia
   Contact person: 820 05
   Telephone: +421 250264176
   Fax: +421 250264219
   Internet address: http://www.uvo.gov.sk
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-03-08

Еще тендеры из страны Словакия за этот срок

Orthopaedic implants Источник: TED

Miscellaneous special-purpose machinery Источник: TED

Services incidental to logging Источник: TED

Systems support services Источник: TED

Software-related services Источник: TED